Q & A in Swedish

Vad är PULS?

PULS är ett life science-bolag med unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap.

PULS går in tidigt i projekt och genom virtuella projektbolag driver PULS den vetenskapliga och affärsmässiga utvecklingen från innovation till attraktiv investeringsmöjlighet för industrin. PULS består av en operativ ledning samt 33 partners med lång erfarenhet av life science och processen från FoU till kommersialisering.

Sedan 2003 har PULS startat tio projektbolag, avyttrat tre, varav ett har börsintroducerats på Nasdaq OMX First North, Stockholm. Endast ett av tio projekt har lagts ned.

När startade PULS?

PULS bildades den 1 februari 2002 av ett antal personer med bakgrund i läkemedelsindustrin och forskarvärlden, och blev operativt under hösten 2003.

Grundarna hade identifierat att många kommersiellt intressanta projekt aldrig kommer vidare ut från akademin på grund av brist på resurser och kompetens vad gäller produkt- och affärsutveckling. Samtidigt såg man att industrins behov av att licensiera in nya projekt och produkter kommer att öka. Därför startades PULS, som en brygga mellan akademi och industri. Det första portföljbolaget LIDDS AB, startades hösten 2003 och DuoCort AB våren 2004.

Hur är PULS organiserat?

PULS består av ett operativt team samt ett fyrtiotal partners med lång erfarenhet av life science och expertkompetens av hela processen från FoU till kommersialisering. PULS utvärderar nya projekt i samarbete med partners och externa experter. Efter att ha säkrat finansiering arbetar PULS sedan direkt med projektbolagen genom hela utvecklingsprocessen fram till avyttring. PULS styrelse består av representanter från både partners och större aktieägare.

Varför ska man välja PULS?

PULS är ett life science-bolag med unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap.

PULS utgör ett attraktivt alternativ för forskare som vill realisera en idé utan att själva bilda företag, bli entreprenörer eller ta de risker och själva utföra allt det arbete, som krävs för att lyckas.

PULS har en liten och kostnadseffektiv organisation, korta beslutsprocesser och hanterar projekten i nära samarbete med innovatörerna.

PULS har en gedigen meritlista. T.ex. har PULS fått ett läkemedel godkänt inom EU och har genomfört två lyckade försäljningar av projektbolag, däribland DuoCort – en affär i miljardklassen.

Är PULS inriktat på vissa terapiområden?

Nej. PULS investerar i life science-projekt som är riktade mot väldefinierade medicinska behov, är grundade på gedigna vetenskapliga bevis och har möjlighet till exklusivitet på marknaden. Huvudfokus ligger på läkemedel, men vi är också intresserade av e-hälsa och läkemedelsliknande medicinteknik. PULS vill helst vara den första investeraren.

Vad krävs för att PULS ska vara intresserade av ett projekt?

Vi investerar i life science-projekt som är riktade mot väldefinierade medicinska behov, är grundade på gedigna vetenskapliga bevis och har möjlighet till exklusivitet på marknaden. Huvudfokus ligger på läkemedel, men vi är också intresserade av e-hälsa och läkemedelsliknande medicinteknik. PULS vill helst vara den första investeraren.

En projektidé ska alltid innehålla följande tre grundkriterier för att kvalificera sig som projekt inom PULS:

  • Medicinsk nytta med signifikant potential och en tydlig affärsmöjlighet.
  • En stark IP position och patenteringsmöjlighet.
  • Ett tydligt projektmål, rimligt definierat i tid och pengar.

Vi föredrar att tidigt samverka med innovatörerna för att bilda ett bolag, säkerställa en optimal IP-strategi och säkra en högkvalitativ utvecklingsprocess genom hela projektet. Vårt engagemang i projektets utveckling baseras på en beprövad affärsmodell som säkerställer avkastning på investeringen.

Hur ser PULS affärsmodell ut?

Beslut om att starta ett projektbolag fattas formellt av PULS styrelse, och föregås av en noggrann värdering av projektet i samarbete med PULS partners. Vid beslut om att starta ett projekt erhåller innovatörerna en ägarandel i det aktiebolag som bildas för att driva projektet. Vid bolagsbildning tar PULS fram en projektplan med en tydlig tids- och finansieringsplan och en strategi för hur och när bolaget ska avyttras. Reglerna för hur innovatörernas aktieinnehav påverkas under projektets utveckling är kända på förhand.

PULS tillsätter en projektledare/vd för projektbolaget och ansvarar även i övrigt för projektledning, finansiering och administrativt stöd. Innovatörerna förväntas ta en aktiv och mycket viktig roll genom att bidra med sitt expertkunnande till projektet och är oftast de som leder den vetenskapliga utvecklingen. De sitter också med i styrelsen. Det gemensamma målet är att på ett optimalt sätt realisera värdet av produktidéerna genom en framgångsrik försäljning.

Vilket är PULS investeringsfokus?

Huvudfokus ligger på läkemedel, men vi är också intresserade av e-hälsa och läkemedelsliknande medicinteknik. PULS vill helst vara den första investeraren.

Hur tidigt kan PULS gå in i ett projekt?

PULS engagerar sig helst tidigt, redan vid starten av ett definierat projekt för att från början ha möjligheter att stödja projektet och optimera utvecklingen av bl. a. projektplan och patentstrategi.

Hur sent kan PULS gå in i ett projekt?

PULS engagerar sig helst tidigt, redan vid starten av ett definierat projekt, för att från början ha möjligheter att stödja projektet och optimera utvecklingen av bl.a. projektplan och patentstrategi, men det finns undantag från denna grundregel.

Vad menas med att PULS är exitorienterat från början?

För att få högsta möjliga avkastning på investerad tid och pengar för alla intressenter är det viktigt att ha slutmålet klart från början – det vill säga, att ha en tydlig strategi för när och hur bolaget ska avyttras. Målet är oftast att sälja projektet/bolaget till ett läkemedelsbolag som har potential att ta projektet hela vägen fram till patient och marknad. En tydlig exitstrategi säkerställer fokus på rätt aktiviteter i rätt tid under hela projektet.

Har PULS genomfört någon försäljning?

Ambria Dermatology AB som utvecklat en teknologiplattform för att förlänga produktlivscykeln på produkter inom hud- och hygienområdena avyttrades 2009. PULS hade då drivit projektet i fem år, och försäljningen gav tre gånger insatt kapital.

DuoCort AB, som utvecklat Plenadren® (ett läkemedel för behandling av binjurebarksvikt) såldes hösten 2011 till ett amerikanskt läkemedelsbolag (Viropharma, numera Shire). DuoCort startades och drevs av PULS under sju års tid och köpesumman vid försäljningen blev totalt över 1 miljard SEK eller tolv gånger investerat kapital.

LIDDS AB noterades på Nasdaq OMX First North (Stockholm, Sverige) 2014. 

AcuCort AB noterades på AktieTorget (Stockholm, Sverige) 2017. PULS är fortfarande aktieägare med ett aktieinnehav på 27%. 

Laccure AB och Combe Inc., ett internationellt personvårdsföretag, tecknade 2017 ett avtal som gav Combe den exklusiva globala licensen att marknadsföra och sälja Laccures egenvårdsprodukt för kvinnor.

Vilka äger PULS?

PULS ägs av partners, associate partners och styrelsen samt av ett antal privata och institutionella investerare. Totalt har PULS ett hundratal aktieägare. Största ägare är Länsförsäkringar-sfären.

Hur mycket pengar kan PULS investerare gå in med i ett projekt och hur?

PULS fokuserar på projekt med ett kapitalbehov upp till 60 MSEK och projekten drivs vanligtvis mellan tre till sju år. I vissa fall drivs utvecklingen i projekten längre och en ny finansieringsplan fastställs då. Finansieringen sker alltid stegvis efter det kapitalbehov som behövs för utveckling till nästa milstolpe.

Hur skapar PULS värde i projektbolagen?

PULS utvärderingsmodell av projektidéer säkerställer att projekten håller hög kvalitet och potential samt en mycket kostnadseffektiv organisation. PULS bidrar med kompetens i styrelse och ledning samt kapitaltillförsel under hela utvecklingen fram till dess av bolaget säljs. Genom hela utvecklingen sker en kontinuerlig interaktion mellan projektbolagen och PULS partners och associate partners. När projektet når rätt tidpunkt för avyttring identifierar PULS en lämplig köpare.

Hur mycket pengar har PULS och projektbolagen tagit in?

Sedan starten 2002 har PULS tillsammans med sina portföljbolag anskaffat ett riskkapital på över 500 MSEK till projektbolagen och 120 MSEK till PULS.

Vad innebär det att vara partner i PULS?

PULS partners består av 33 personer som representerar hela processen från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. Cirka hälften av partners har en förankring i universitets- och forskarvärlden och hälften från läkemedelsindustrin. Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier utgör grunden för nya projektbolag. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa forskare.

Hur är det med mångfalden?

Vi tror att mångfald är viktigt för en hållbar och sund affärsverksamhet. Ett exempel är att vi aktivt rekryterar fler kvinnliga partners och styrelseledamöter.

Varför är PULS partners inte anställda i PULS eller dess projektbolag?

PULS affärsmodell går ut på att partners snarare behövs för att göra punktinsatser i PULS och dess projektbolag. Det skulle bli för kostsamt för ett projektbolag i de tidiga utvecklingsfaserna att bära kostnaderna för partners på heltid. Nu kan deras kompetenser istället utnyttjas i den omfattning och vid de tidpunkter som de behövs.

Hur arbetar PULS med forskarna/innovatörerna?

Projekten drivs tillsammans forskarna/innovatörerna som oftast är fortsatt aktiva under projektutvecklingen. Bolagen ägs gemensamt och forskarna/innovatörerna ingår i projektgruppen och ibland i styrelsen.

Hur fördelas styrelseposterna i PULS projektbolag?

Som utgångspunkt har styrelsen fem styrelseposter. Två styrelseledamöter tillsätts av forskarna/innovatörerna, tre styrelseposter inklusive ordförande tillsätts av PULS.

Har PULS något geografiskt fokus?

PULS verkar utan geografiska begränsningar. Det är projektens kvalitet, och inte dess geografiska ursprung, som är det viktiga. Däremot drivs projektbolagen som separata svenska bolag, ofta med Helsingborg som bas.